Programma  Doorontwikkeling van De Waardenladder 2023-2025

De Waardenladder is een instrument dat verzorgenden en verpleegkundigen in staat stelt om samen met andere zorgprofessionals en de client en/of verwanten een afweging tussen vrijheid en veiligheid te maken, gebaseerd op de waarden van de client.

Door met elkaar de casus te bespreken met behulp van kaarten die van toepassing zijn op de casus, wordt in dialoog met elkaar besproken welke waarden het meest belangrijk zijn voor de cliënt en hoe het dilemma tussen vrijheid en veiligheid op basis van de meest belangrijke waarden kan worden opgelost.

Ervaringen tot nu toe

De Waardenladder wordt nu toegepast op cliënten met een psychogeriatrische aandoening. De ervaringen met De Waardenladder zijn positief. Enkele reacties die terugkomen over het inzetten van De Waardenladder zijn:

 • Er wordt vanuit een ander perspectief naar de behoefte aan ondersteuning gekeken;
 • We leren de client op een andere wijze beter kennen;
 • De onvrijwillige zorg is afgenomen.

Doorontwikkeling Waardenladder

De positieve ervaringen zijn redenen voor de doorontwikkeling van De Waardenladder in de thuissituatie en onder doelgroepen zoals VG en NAH kan ook de behoefte bestaan om de afweging tussen vrijheid en veiligheid te bespreken. Wij menen dat inzet van De Waardenladder ook bij deze doelgroepen zeer geschikt kan zijn. Om dit mogelijk te maken is een doorontwikkeling nodig. Omdat de Waardenladder heel specifiek gebaseerd is op de zorgpraktijk voor mensen met dementie en in de zorg voor doelgroepen als VG en NAH de overwegingen fundamenteel anders zijn, bestaat de doorontwikkeling uit het geschikt maken van de Waardenladder voor deze doelgroepen.

De doorontwikkeling heeft de volgende doelstellingen

 • Doorontwikkeling van een variant van de Waardenladder voor de doelgroepen NAH en VG;
  • In samenwerking met deelnemende NAH en VG organisaties wordt narratief onderzoek en dossier onderzoek gedaan om te komen tot situatieschetsen die gekoppeld worden aan waarden;
 • Doorontwikkeling van een variant van de Waardenladder toegespitst op de Thuiszorg;
  • In samenwerking met thuiszorg organisaties wordt narratief onderzoek en dossier onderzoek gedaan om te komen tot situatieschetsen in de thuiszorg die gekoppeld worden aan waarden;
 • Verdieping van de Waardenladder: De Waardenladder inzetten bij het uitrollen van een Open Deuren beleid in zorgorganisaties:
  • De Waardenladder gebruiken om zorgteams te ondersteunen in het herkennen van en omgaan met de spanning tussen vrijheid en veiligheid bij een Open Deuren beleid;
  • Verzorgenden helpen om te gaan met hun besef van verantwoordelijkheid en een zorgvuldige afweging maken tussen de verschillende mogelijk conflicterende belangen;
  • Faciliteren van het gesprek met naasten en mantelzorgers in de overgang naar het Open Deuren beleid, en daarmee het creëren van draagvlak.
 • Implementatie van de Waardenladder in organisaties: faciliteren van zorgverleners voor het gebruik binnen het zorgteam, binnen het multidisciplinair overleg, in gesprekken met mantelzorgers en naasten.

Over deze doorontwikkeling en de verdere implementatie zullen ook wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale tijdschriften worden gepubliceerd.

Vertaling naar de praktijk.

Voor het realiseren van doelstelling wordt de doorontwikkeling opgesplitst in twee doelgroepen, te weten NAH/VG en PG Thuis.

Voor elke doelgroep wordt het volgende proces doorlopen

               1: Vergaring algemene kennis over de doelgroep door onderzoeker

               2: Deskresearch over de doelgroep

               3: Gesprekken met focusgroepen Cliënt (vertegenwoordiger), professional en verwanten

               4: (alleen PG) Ervaringen op halen over het toepassen van de huidige variant bij open locaties

5: Uitwerking

               6: Data Analyse uitkomsten gesprekken

               7: Vertaling naar stellingen

               8: Testen van de stellingen en toepassen van beta-versies van de waardenladder

               9: Productie eindversie Waardenladder voor doelgroep

Planning

Doelgroep NAH

               November ‘23- maart ‘24            Vergaring kennis, deskresearch, focusgroep gesprekken

               April ‘24 – mei‘24                           Uitwerking gesprekken

               Juni ‘24 – juli ‘24                             Data analyse

               Augustus ‘24 – september ‘24    Testen beta versies

               Oktober ‘24                                     Productie Waardenladder

               Januari ‘25                                       Lancering Waardenladder voor NAH

Doelgroep PG ambulant

               Volgt in 2024

Bijeenkomsten:

In 2024 worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om De Waardenladder toe te passen bij het proces van Open deuren.

Betrokken personen

Bij het realiseren van de doorontwikkeling van De Waardenladder zijn de volgende personen met de volgende rol betrokken:

Tonke Versteeg                Onderzoeker, data analist en uitwerking;

Mirjam Houtlosser          Dagelijkse begeleider / ondersteuner van de onderzoeker;

Dorothea Touwen           Dagelijkse begeleider / ondersteuner van de onderzoeker;

Peter Hoekstra                 Procesbegeleider en begeleider van onderzoeker bij de contacten met Netwerk.

Deelnemen

Wilt u deelnemen aan het onderzoek voor NAH/VG of voor Ambulant, of heeft u interesse in deelname aan bijeenkomsten waar de Waardenladder wordt gespeeld, dan kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info @ lerend-netwerk.nl.