Leergang 2

lerend netwerk Medicatieveiligheid

Aanleiding

Er is behoefte om op het gebied van medicatieveiligheid een lerend netwerk te lanceren waarin meerdere organisaties in gezamenlijkheid kennis delen, dilemma’s aansnijden, risico’s detecteren en oplossingen vinden. De behoefte ligt met name op het vlak van meer duidelijkheid creëren ten aanzien van de zogenaamde ‘grijze gebieden’ in de regelgeving. 

Dit lerend netwerk wordt ondersteund door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). 

Doel
Komen tot een duidelijk omschreven – en door de beroeps en branche-organisaties geaccepteerde – werkwijze op een aantal belangrijke ‘grijze gebieden’ in het medicatieproces. Daartoe uitwisselen van ervaringen, en specificeren van de problemen m.b.t. de grijze gebieden in het medicatieproces.
Enkele vraagstukken die geadresseerd kunnen worden in het lerende netwerk

Op basis van de expertise van het (IVM) en de gesprekken met enkele organisaties komen de volgende doelen aan de orde om te adresseren in het lerende netwerk:

In zorg komen

 • Hoe wordt bij opname in kaart gebracht wat het actuele medicijngebruik van de cliënt is?
 • Kan de zorginstelling binnen 24 uur na opname beschikken over medicatie, een toedienlijst en een basisset medicatiegegevens (voorheen actueel medicatieoverzicht)?

Voorschrijven

 • Hoe zorgen we voor heldere start- en stopmomenten van medicatie?
 • Hoe vindt een goede afstemming plaats tussen meerdere voorschrijvers onderling, en tussen meerdere apotheken die leveren aan dezelfde instelling (medicatie-overdracht)?

Afleveren medicatie

 • Welke rol kan de familie hebben bij het logistieke proces (recepten, wel/niet afhalen)?
 • Hoe richt je het proces van afleveren en retourneren zodanig in zodat er zo weinig mogelijk kans is op misbruik?


Opslag en voorraadbeheer

 • Hoe zorgen we voor een zo praktisch mogelijk beleid op beheer van opiaten?
 • En hoe verhoudt zich dat tot wet- en regelgeving?
  Hoe kan technologie worden ingezet bij diverse aspecten van opslag en voorraadbeheer?

Aanreiken en toedienen

 • Hoe worden en blijven medewerkers gekwalificeerd om medicatie te mogen geven: bevoegd en voldoende bekwaam in gedrag en verantwoordelijkheid?
 • Hoe wordt omgegaan met de wet AVG bij bijvoorbeeld medicatiezakjes?
 • Welke personen worden ingezet bij het verstrekken van medicatie? Hoe om te gaan met mantelzorgers?
 • Hoe kan technologie worden ingezet bij controle en aftekenen (elektronische toedienregistratie, google glass bij medicatieverstrekking)?


Evaluatie op cliëntniveau

 • Hoe willen we fouten registreren zodat we er zoveel mogelijk van leren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat steeds helder is welke ondersteuning een cliënt behoeft bij het gebruik van zijn of haar medicatie?
 • Hoe zorgen we voor een adequaat proces van medicatiebeoordelingen ter optimalisering van de medicatie van de cliënt?


Uit zorg gaan

 • Hoe zorg je voor een verantwoorde medicatieoverdracht bij uit zorg gaan van een cliënt?


Samen met de deelnemende organisaties aan dit lerend netwerk zal tijdens de startbijeenkomst een prioritering worden aangebracht in de onderwerpen.

Aanpak

Het lerend netwerk hanteert een pragmatische aanpak in het beantwoorden van vragen die voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg relevant zijn. Bovenstaand vraagstuk pakt lerend netwerk ‘agile’ aan, door het als volgt te organiseren.

Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden er digitale en fysieke bijeenkomsten plaats.

Deelname

0
Aantal aanmeldingen

Leergangen

Publicaties

Meer informatie

Anita Kloosterman-lerend netwerk-604px

Anita Kloosterman

Zoek contact met Anita voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op