lerend netwerk

Doel

Bij het bieden van ‘veilige vrijheid’ in de ouderenzorg kan de inzet van technologie een belangrijke rol spelen. Zo kan technologie worden ingezet bij het verbeteren van toezicht, het behouden van zelfstandigheid, of het vergroten van bewegingsvrijheid – denk aan systemen voor locatie-bepaling, aan ‘slimme’ systemen voor monitoring, of aan verschillende vormen van domotica. Maar het gebruik van die technologie vereist dat die ook ‘past’ bij de organisatie en de geleverde zorg. Het moet bijvoorbeeld passen bij het werk van de zorgverlener; bij de wensen en eisen van ouderen (en hun omgeving) en het moet op een goede manier zijn geïntroduceerd. Iets breder geformuleerd: de inzet van technologie voor veilige vrijheid vereist dat aan een aantal factoren is voldaan.

Aan de Radboud Universiteit voeren we in samenwerking met zorgorganisaties uit de praktijk een onderzoek uit naar de slaag- en faalfactoren voor het goed inzetten van technologie voor veilige vrijheid. We maken een overzicht van factoren en bieden handvatten aan de praktijk om faalfactoren te vermijden en slaagfactoren te faciliteren. Dit zal er hopelijk toe bijdragen dat het gebruik van technologie daadwerkelijk tot ‘veilige vrijheid’ kan leiden.    

 

Doen is het nieuwe leren

Samen doen en ontdekken is het nieuwe leren en organiseren we in verbinding. Hiervoor is een flexibele setting nodig. Dit houdt in dat er bij aanvang van een lerend netwerk ruimte is voor verdere verfijning van de inhoudelijke opgave. Tijdens het proces van uitvoering blijft er ruimte voor aanpassingen die voortkomen uit opgedane inzichten. 
Er worden geen grote en lange termijn commitments gevraagd van de deelnemers die de duur van het lerende netwerk overschrijden. Interesse en inhoud zijn bepalend voor het leerproces.

Uiteraard dient er wel een solide gemeenschappelijke basis te zijn, zodat deelnemers en organisatoren weten wat men mag verwachten.


De kwaliteit van het gezamenlijk leren en ontdekken wordt door de deelnemers mede bepaald. Het brengen, opdoen en halen van kennis zal door de externe organisatoren worden aangejaagd, maar de rol van de deelnemers is hierin mede succesbepalend. Er wordt om een constructieve en nieuwsgierige houding gevraagd.

Verbonden partners
Het onderling kennis delen en van elkaar leren wordt verrijkt door de inbreng van partners van het lerende netwerk, die vanuit hun achtergrond en expertise kennis inbrengen. Voorbeelden van partners die tot nu toe een rol hebben vervuld, zijn voor de jaargangen van vrijheid en veiligheid: medewerkers van de IGJ, van het CIZ, onderzoekers van LUMC (doen een lopend onderzoek op thema ethiek bij vrijheid en veiligheid onder deelnemende zorgorganisaties van het lerend netwerk) en Universiteit Maastricht. In het netwerk medicatieveiligheid zijn medewerkers van IVM betrokken.
Organisatie
Jaarlijks organiseren we 6 tot 8 bijeenkomsten op een centraal gelegen locatie of bij één van de deelnemende organisaties.  Deelname aan de bijeenkomsten kan met meer mensen per deelnemende organisatie en ook in deels wisselende bezetting. Per bijeenkomst wordt van te voren bekend gemaakt voor welke functionarissen van de organisatie de bijeenkomst bedoeld is. 
Aanjagers zorgen voor:
 • vinden van deelnemers voor een nieuw netwerk
 • inventariseren en voorbereiden van de vraagstukken
 • agenderen en plannen van de bijeenkomsten
 • contact onderhouden met externe stakeholders
 • uitnodigen van relevante sprekers
 • verslagen, acties en informatievoorziening voortkomend uit de bijeenkomsten
 • locaties en benodigdheden voor bijeenkomsten
 • verwerken van input van de deelnemers door het schrijven of realiseren van een eindproduct
Inhoudelijk programma
Op basis van de ingekomen respons zal samen met de deelnemende organisaties tijdens de startbijeenkomst een geordend programma worden opgesteld. 
Kosten voor deelname
De kosten worden per lerend netwerk bepaald op basis van de inhoud, aantal bijeenkomsten en partners en liggen veelal tussen de € 3.500 en € 5.000  excl. btw.

Hiervoor hebt u toegang tot:
 • 6 tot 8 bijeenkomsten 
 • voor meerdere personen uit uw organisatie
 • een netwerk op het thema en uitwisseling met experts en collega’s uit den lande
 • alle praktische documentatie die voortkomt uit het netwerk
 • een einddocument met inzichten en hanteerbare instrumenten
Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op