Checklist Wet zorg en dwang

Een checklist om volgens het gedachtegoed van Vrijheid & Veiligheid en de WZD te gaan werken  binnen de eigen organisatie. 

 

1. Eigenaarschap

………………

In de organisatie is bekend wie verantwoordelijk is voor het implementeren van de Wzd en de visie op vrijheid en veiligheid.

2. Beleid

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Beleid is gecreëerd met behandelaren en verpleegkundigen. 
Beleid is vastgesteld.
Voor thuiszorg en dagbesteding is bekend wat het beleid is.
Vastgesteld is of er sprake kan zijn van 2 regimes (WZD & WVGGZ) onder een dak en hoe daar mee om wordt gegaan.
Er is een visie op technologie om toe te passen bij zorg op maat.
Er is geïnventariseerd welke gebouwtechnische aanpassingen gewenst zijn.
Er is een plan waaruit blijkt dat het inzetten van techniek en de aanpassingen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.
Er is een overeenkomst met een onafhankelijke klachtencommissie.
Er zijn afspraken gemaakt met de CvP.
Er is beleid over wie de medische verklaring opstelt bij een RM.
Er is bekend wie zorg draagt voor de 2 jaarlijkse rapportage en analyse.
Er is bekend hoe deze rapportage en analyse tot stand komt.
Huisregels zijn getoetst op veiligheid op maat (bijvoorbeeld bezoektijden).
Klachtrecht WZD opgenomen in klachtenregeling.
Beleid, huisregels, klachtenregeling hebben instemming van de CR.

3. Rollen

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

De WZD functionarissen zijn aangewezen.
De Cliëntenraad heeft advies gegeven over de aangewezen WZD functionarissen.
De WZD functionarissen zijn op de hoogte en kennen hun rol.
De zorgverantwoordelijken zijn bekend en zij kennen hun rol.
De externe expert is bepaald en is geïnformeerd.
De Cliëntvertrouwenspersoon is bekend.
Huisartsen zijn geïnformeerd.
Er zijn afspraken gemaakt met de huisarts(en) over hun (mogelijke) rol.

4. Informatieverstrekking

………………
………………
………………
………………
………………

De visie is opgenomen in de informatiemap voor nieuwe bewoners.
De CVP is opgenomen in de lijst met belangrijke personen voor verwanten.
Clientadviseurs zijn geïnformeerd.
Verwanten zijn geïnformeerd.
Stakeholders zoals Rvt, CR, VVAR, omwonenden zijn geïnformeerd.
5. Dossier

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Er zijn afspraken over welke WZD gerelateerde zaken waar genoteerd worden in het dossier.
Behandelaren en zorgprofessionals zijn bekend met deze afspraken.
Zorgverantwoordelijken zijn in staat te rapporteren.
BOPZ dossiers zijn overgezet naar WZD dossiers.
Rechtspositie van bewoners is in het dossier op orde (WB/WOB).
Eerste contactpersoon bekend.
Vertegenwoordiger bekend bij wilsonbekwaam terzake.

6. Doorleven van de visie

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Alle medewerkers en vrijwilligers kennen het beleid.
Receptiemedewerkers, horecamedewerkers, schoonmakers en andere niet- zorg medewerkers zijn zich bewust van het beleid en zijn in staat hier tijdens hun werk invulling aan te geven wanneer dit nodig is (bejegening, opvangen, terugbrengen etc).
Zorgprofessionals kennen het beleid.
Zorgprofessionals hebben een e-learningmodule gevolgd.
Zorgprofessionals hebben een training gevolgd met hun eigen team.
Er zijn duidelijke werkinstructies over hoe in het leerjaar gewerkt gaat worden bij het starten van een stappenplan.
Zorgprofessionals hebben dit jaar ruimte om casuïstiek te bespreken.
Zorgprofessionals zijn in staat het stappenplan te doorlopen omdat ze 1 of meerdere keren hebben geoefend.
Zorgprofessionals begrijpen de wereld van geaccepteerde risico’s.
Zorgprofessionals zijn in staat om met creativiteit het gedrag van een bewoner te beïnvloeden.
Zorgprofessionals kennen hun verantwoordelijkheden in relatie tot vrijheid en veiligheid en geaccepteerde risico’s.

7. Technologie

………………
………………
………………
………………

Er is bekend welke technologie toegepast wordt.
Er zijn duidelijke werkinstructies voor de in te zetten technologie.
Er zijn duidelijke instructies over de inzet van de GPS, het ophalen van bewoners en daarbij behorende taakverdeling.
Er ligt een projectplan om van gesloten naar gesloten op maat te kantelen, mocht dit nodig zijn risico’s.

8. Gebouwen

………………
………………
………………

Het is bekend welke impact vrijheid op maat op de gebouwen heeft.
Er zijn mogelijkheden geïnventariseerd om gebouwen waar nodig aan te passen om veiligheid op maat te kunnen bieden.
De locatie is opgenomen in het accommodatie register WZD.

9. Blijven leren

………………

Zorgprofessionals hebben 2 à 3 keer per jaar gedurende het leerjaar een
moment van intervisie om hun dilemma’s op het gebied van vrijheid en
veiligheid te delen.

10. Verantwoording

………………

De organisatie is in staat om twee maal per jaar te voldoen aan de rapportageverplichting die de IGJ stelt.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op