lerend netwerk
Van gesloten naar open

Veilige vrijheid realiseren in de praktijk
Open

Inhoud
In september 2023 zijn we gestart met een lerend netwerk Van gesloten naar open.

Doel van dit lerend netwerk is om kennis te delen en inzichten met elkaar op te doen om locaties veilig open te laten gaan.

Enkele vragen die centraal staan in dit lerend netwerk zijn de volgende:

 • Hoe kunnen teams, bewoners en verwanten worden betrokken?

 • Welke rol heeft technologie?

 • Zijn er alternatieven zonder direct gebruik te maken van technologie?

De rode draad hierbij is Vrijheid, met veiligheid op maat.

De uitgangspunten van de Wet zorg en dwang zijn gestoeld op persoonsgerichte zorg en het loslaten van collectieve maatregelen zoals een gesloten afdeling. In Nederland komen wij uit een lange traditie van gesloten woonvormen en dat is niet een-twee-drie om te buigen.

Gezamenlijk willen we niet alleen verkennen wat hiervoor nodig is, maar ook direct in actie komen. Doel is om gedurende de looptijd van het netwerk te komen tot plannen, voorbereiding én uitvoering.

Vanuit onze praktijk als adviseurs en procesbegeleiders brengen Peter Hoekstra en Ine Galle kennis, ervaringen en instrumenten in die behulpzaam zijn in deze ontwikkeling.

Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:

 • visie en het uitdragen daarvan

 • samenwerking tussen de disciplines

 • kaders en richtlijnen

 • hoe maak je de juiste afweging tussen vrijheid en veiligheid?

 • behulpzame inrichting van huis en omgeving

 • de bijdrage van een zinvolle daginvulling

 • kennis van dementie en eigen gedrag van medewerkers

 • vormen van behulpzame zorgtechnologie

 • veranderen en ontwikkelen, van bovenaf of van onderop?

 • communicatie met betrokken partners (bijv. familie, vrijwilligers, de buurt, ondernemers)

Van gesloten naar veilig op maat (open)

Veilige vrijheid realiseren in de praktijk

 

Inhoud

In 2023 starten we met een lerend netwerk Van gesloten naar veiligheid op maat (open). Doel is om met een groep collega’s uit de gesloten intramurale PG zorg met elkaar te ontdekken welke wegen te bewandelen zijn om van een gesloten naar een open huis te komen.

 

De rode draad hierbij is Vrijheid, met veiligheid op maat.

 

De uitgangspunten van de Wet zorg en dwang zijn gestoeld op persoonsgerichte zorg en het loslaten van collectieve maatregelen zoals een gesloten afdeling. In Nederland komen wij uit een lange traditie van gesloten woonvormen en dat is niet een-twee-drie om te buigen.

 

Gezamenlijk willen we niet alleen verkennen wat hiervoor nodig is, maar ook direct in actie komen. Doel is om gedurende de looptijd van het netwerk te komen tot plannen, voorbereiding én uitvoering met ondersteuning van elkaar. Samen leren door samen te doen.

 

Vanuit onze praktijk als adviseurs en procesbegeleiders brengen Peter Hoekstra en Ine Galle kennis, ervaringen en instrumenten in die behulpzaam zijn in deze ontwikkeling.

 

Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:

 • visie en het uitdragen daarvan

 • samenwerking tussen de disciplines

 • kaders en richtlijnen

 • hoe maak je de juiste afweging tussen vrijheid en veiligheid?

 • behulpzame inrichting van huis en omgeving

 • de bijdrage van een zinvolle daginvulling

 • kennis van dementie en eigen gedrag van medewerkers

 • vormen van behulpzame zorgtechnologie

 • veranderen en ontwikkelen, van bovenaf of van onderop?

 • communicatie met betrokken partners (bijv. familie, vrijwilligers, de buurt, ondernemers)

 

Hoe werkt het?

Vanuit de eigen organisatie is één persoon de vaste deelnemer aan het lerend netwerk. Zij/Hij volgt het hele programma van het netwerk en zorgt binnen de eigen organisatie voor het uitdragen en activeren van collega’s.

Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie van één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub-bijeenkomsten gepland.Programma Lerend Netwerk Van Gesloten naar Veilig Open

 

Gedurende 8 bijeenkomsten komen deze onderwerpen aan de orde.

Tijdens elke bijeenkomst is er naast het specifieke thema ook ruimte voor het inbrengen van eigen dilemma’s of afwegingen en eigen casuïstiek.

 

Het programma in hoofdlijnen is als volgt

Bijeenkomst 1 Visie op vrijheid en veiligheid, visie op veilig open

Ken je bewoner

Bijeenkomst 2 De Wet zorg en dwang

Bijeenkomst 3 Omgaan met verwachtingen

Bijeenkomst 4 Een (dementie)vriendelijke locatie

Bijeenkomst 5 Zingeving op maat

Bijeenkomst 6 De inzet van technologie

Bijeenkomst 7 Betrekken van zorgteams en behandeling

Bijeenkomst 8 Delen van stappenplannen en overzichten

Slotbijeenkomst Terugblik en diner 

Bijeenkomst 1

25 september, 15:30 – 19:00,  op locatie

 • Visie op Vrijheid en veiligheid, Veilig open

  • Waarom is het hebben van een visie belangrijk?

  • Delen van elkaars visie

  • Wat helpt om op te nemen in de visie, wat helpt niet

  • Doorleven van een visie

 • Ken je bewoner

  • Belang van Ken je bewoner wordt besproken

  • Hoe kunnen teams bewoners goed kennen?

  • Methodieken worden gedeeld


Deze bijeenkomst is bestemd voor beleidsmedewerkers, EVV’ers, leidinggevenden 

en artsen.

 

 

Bijeenkomst 2

24 oktober, 15:30 – 17:30. Digitaal

 • De Wet zorg en dwang

  • Letter van de Wet

  • Geest van de wet

  • Wetsontwikkelingen

Deze bijeenkomst is bestemd voor beleidsmedewerkers, EVV’ers, leidinggevenden 

en artsen.Bijeenkomst 3

21 november, 15:30 – 19:00 uur. Op Locatie

 • Verwachtingen

  • Hoe kunnen verwachtingen op het gebied van vrijheid en veiligheid worden gemanaged?

   • Betrekken van collega’s

   • Betrekken van verwanten

    • Hoe worden familieleden / verwanten meegenomen?

   • De Omgeving

   • Delen van voorbeelden en informatieprocessen

   • Bespreken van dilemma’s die voortkomen uit verwachtingen

 • Communicatie

  • Welke informatie wordt (vooraf) gegeven?

  • Delen van vormen van informatieverstrekking

Deze bijeenkomst is bestemd voor beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, Cliëntservicebureau en leidinggevenden. Bijeenkomst 4

16 januari 2024, 15:30 – 19:00 uur. Op locatie

 • Een (dementie)vriendelijke locatie

  • Hoe kan een locatie vriendelijk zijn voor bewoners met dementie, binnen en buiten?

  • Hoe kan een veilige locatie ontstaan zonder direct gebruik te maken van technologie?

   • Do’s en dont’s worden besproken

   • Voorbeelden worden gedeeld

Deze bijeenkomst is bestemd voor locatiemanagers, medewerkers welzijn en activiteitenbegeleiding, facilitair medewerkers, medewerkers vastgoed en leidinggevenden.Bijeenkomst 5 

27 februari, 15:30 – 17:30 uur. Digitaal

 • Zingeving op maat

  • Een zinvolle dag draagt bij aan het verminderen van onvrijwillige zorg.

Wat is nodig om een zinvolle dag op maat te organiseren?

Hoe doe je dat en met wie?


Deze bijeenkomst is bestemd voor locatiemanagers, medewerkers welzijn en activiteitenbegeleiding, medewerkers gastvrijheid en leidinggevenden.

 

Bijeenkomst 6

25 maart 2024, 15:30 – 19:00 uur. Op locatie

 • De inzet van technologie

  • Toelichten van het uitgangspunt ‘Technologie, nee tenzij’

  • Do’s en don’ts bij het inzetten van technologie

  • Ervaringen van sensoren, leefcirkels en gps systemen

  • Kennis en inzichten delen over de inzet van technologie


Deze bijeenkomst is bestemd voor locatiemanagers, medewerkers ICT/I&A, EVV’ers en facilitair medewerkers.


Bijeenkomst 7

16 april, 15:30 – 17:30 uur. Digitaal

 • Betrekken van zorgteams en behandelaren

  • Hoe kunnen zorgprofessionals worden betrokken in het denken in vrijheid en veiligheid?

  • Hoe om te gaan met het gevoel van verantwoordelijkheid en ook dat van ‘niet in mijn dienst’?

  • Welke andere dilemma’s ontstaan er?

 • Verantwoorden van gemaakte afwegingen

 

Deze bijeenkomst is bestemd voor locatiemanagers, teamleiders, coaches, kwaliteitsverpleegkundigen, VS en Evv’ers.


Bijeenkomst 8

27 mei 2024, 15:30 – 19:00 uur. Op locatie

 

 • Delen van stappenplannen en overzichten

  • Delen van stappenplannen

  • Spelen van de Waardenladder

  • Technologie deel 2 voor medewerkers

Deze bijeenkomst is bestemd voor beleidsmedewerkers, SO’s teamleiders, coaches, kwaliteitsverpleegkundigen, VS, commissieleden en Evv’ers

 

Bijeenkomst 9

25 juni 2024, 16:00-19:30 uur. Op locatie

 

Slotbijeenkomst (informeel)

Opgehaalde resultaten

Terugblik

Afsluitend diner

Deze bijeenkomst is bestemd voor de vaste deelnemers van elke organisatie met een maximum van 3 personen.

 

Kosten van deelname

Aan het lerend netwerk kunnen minimaal 8 en maximaal 11 organisaties deelnemen. Per organisatie mogen meerdere medewerkers naar de bijeenkomsten komen (maximaal 3).

De bijeenkomsten richten zich op meerdere functionarissen vanuit de organisatie, dus bij elke bijeenkomst kunnen andere medewerkers deelnemen aan de bijeenkomst. Zorg wel voor terugkoppeling, laat altijd 1 persoon structureel deelnemen.

Door deze methode kan de beweging in vrijheid en veiligheid bij een grote groep van een deelnemende organisatie op gang komen.

Elke bijeenkomst op locatie wordt afgesloten met een kleine maaltijd.

 

Voor elke organisatie wordt een vast bedrag in rekening gebracht van € 4.950 exclusief BTW. Dit bedrag omvat de volgende kosten:

Locatiekosten, cateringkosten, begeleidingskosten, kosten van eventuele sprekers, 1 waardenladder per organisatie en dinerkosten van de slotbijeenkomst.

 

Aanmelden

Aanmelden kunt u via lerend-netwerk.nl en kan tot 15 september.

 

Meer informatie

 

Voor vragen over de inhoud van het programma of over deelname kunt u contact opnemen met Peter Hoekstra via Peter@lerend-netwerk.nl.

 
 

 

Deelname leergang 1

5
Aanmeldingen leergang 1

Leergangen

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op